Email

info@zvc.sk

EN

Významný prínos pre slovenské hospodárstvo

Tri členské spoločnosti Zväzu výrobcov cementu Slovenskej republiky prevádzkujú štyri cementárne v štyroch regiónoch Slovenska. Naši členovia svojím pôsobením významne prispievajú k budovaniu spoľahlivej infraštruktúry s kľúčovým prínosom pre kvalitu slovenského stavebníctva. Časť z nich pôsobí aj v oblasti výroby betónu, ťažby kameniva, štrku a agregátov. S pôsobením členských firiem sú prepojené aj logistické a dopravné služby a aktivity v oblasti energetického zhodnocovania odpadov a výroby alternatívnych palív. Celkovo tak cementársky priemysel vytvára viac ako 1570 priamych pracovných miest vo svojich prevádzkach a nepriamo ďalšie stovky pracovných miest v oblasti dodávateľských a podporných služieb. Celkový obrat členských firiem ZVC SR za rok 2016 predstavoval 255 mil. EUR. Cementársky priemysel je preto s mimoriadne širokým produktovým portfóliom jedným z najdôležitejších odvetví a zamestnávateľov v regiónoch, kde pôsobí.