Email

info@zvc.sk

EN

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Cement ako súčasť betónu, kľúčového stavebného materiálu, je súčasťou okolitého sveta –je všade tam, kde prúdi život. Prostredníctvom ciest, po ktorých jazdíme, chodníkov, po ktorých kráčame, budov, kde pracujeme či škôl, ktoré navštevujú naše deti.

Okrem významného infraštruktúrneho, rezidenčného či architektonického prínosu však dbáme na to, aby bol dopad cementárskeho priemyslu čo najmenší.

Čo je ťažiskom pozornosti našich členov pri presadzovaní princípov trvalej udržateľnosti?

Členovia ZVC SR predstavujú významného partnera pre miestne spoločenstvá, v ktorých pôsobia. Mnohé z nich sú ich súčasťou už desiatky rokov. Napríklad Považská cementáreň, a. s. Ladce je najstaršou cementárňou na Slovensku a už vyše 130 rokov prinášajú generácie ladeckých cementárov špičkové cementy, ktoré zlepšujú kvalitu života obyvateľov nielen na Slovensku. CRH Slovensko zas prinieslo tak významný impulz pre miestne komunity, že obec Rohožník, na území ktorého sa nachádza jedna z jej cementární, takmer zdvojnásobila počet svojich obyvateľov od založenia cementárne v roku 1975 a prostredníctvom komunitného programu Náš Rohožník dlhodobo prispieva k ďalšiemu zveľadeniu obce.

Cement, ako stavebný materiál, tvorí srdce betónu, ktorý je bezpochyby materiálom budúcnosti. Spoluprácou s odbornou verejnosťou prispievame k zvyšovaniu povedomia o ekologickom aj udržateľnom prínose tohto stavebného materiálu. Naši členovia podporujú rôznorodé aktivity zamerané na spoluprácu s uznávanými architektmi, so študentmi vysokých škôl a pracujú na zvyšovaní záujmu  stredoškolákov o rozvoj kariéry v oblasti výroby stavebných materiálov. Sú partnermi významných a prestížnych podujatí zameraných na podporu kvalitnej aj udržateľnej architektúry, kam nepochybne patria CE-ZA-AR či Cena ARCH. K budovaniu povedomia o kvalite slovenského cementu prispievajú aj odborné podujatia, kde sa zástupcovia našich členských spoločností pravidelne zúčastňujú ako prednášajúci či spíkri. Považská cementáreň Ladce je už niekoľko rokov hlavným partnerom pravidelných stretnutí lídrov slovenských stavebných spoločností. Zástupcovia členov sú prizývaní ako experti na pravidelné Jesenné dni betonárov, ktoré organizuje Asociácia výrobcov betónu a transportbetónu SR. Členovia ZVC SR nechýbali ani na významných podujatiach organizovaných Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky počas predsedníctva Slovenska v Rade Európy (r. 2016) či v súvislosti s aktuálne prebiehajúcim grantovým programom Zelený vzdelávací fond, kde je CRH (Slovensko) a.s. partnerom.

Snaha našich členov je byť nielen významným zamestnávateľom v regiónoch, kde pôsobíme, ale aj dôveryhodným lokálnym partnerom, ktorý chce mať otvorený a konštruktívny dialóg so svojimi externými, ale aj internými partnermi. Snažíme sa neustále rozvíjať vzťahy s orgánmi štátnej správy, samosprávy, verejnosťou a chceme byť dobrým susedom a starostlivým zamestnávateľom. Prostredníctvom aktivít a fondov svojich členov, ako grantový program Náš Rohožník, Zelený vzdelávací fond, Fond CEMMAC či Školiace stredisko Cementár, zameriava Zväz výrobcov cementu svoju pozornosť najmä na podporu vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít pre svojich pracovníkov. Podporuje tiež lokálne projekty, ktoré umožňujú vytvárať podmienky na rozvoj detí a mládeže vrátane sociálne znevýhodnených skupín, prinášajú zmeny vzdelávacieho procesu, prispievajú k aktívnej ochrane životného prostredia, bezpečnosti či inej podpore rozvoja komunít.

Okrem systematickej transparentnej podpory prostredníctvom svojich grantových programov a fondov podporujú cementárne priamo aj okolité obce vybudovaním multišportového areálu s tenisovým centrom či futbalového štadiónu. Materiály z cementární boli použité pri prestavbách základných škôl, materských škôl, chodníkov či kultúrnych domov. Pozitívny ohlas verejnosti vyvolal aj vznik pútnického miesta v lome cementárne na hore Butkov, ktorým Cementáreň v Ladcoch s podporou Nadácie AGAPA vytvorila originálne dielo reprezentujúce nadčasové hodnoty. Pomáhať komunite tam, kde firmy pôsobia, patrí k ich základným hodnotám.

Kritériá spoľahlivosti a stability členov ZVC SR sú podporené auditmi systémov riadenia kvality podľa najnovších noriem ISO. Používaním progresívnych technológií v oblasti využívania alternatívnych palív a ekotechnológií prispievajú naše cementárne k ochrane životného prostredia.

Členovia ZVC SR sa významným spôsobom podieľajú na zhodnocovaní odpadov, ktoré prináša nielen materiálne a energetické úspory, ale odpady sú spaľované bez negatívneho dopadu na kvalitu produkcie a životného prostredia.

Vychádzajúc z postavenia cementárenského priemyslu v projekte nízko uhlíkovej ekonomiky EÚ budeme v horizonte do roku 2050 počítať s opatreniami v oblastiach: