Email

info@zvc.sk

EN

Kto sme

Sme pilierom slovenského cementárenstva

Zväz výrobcov cementu Slovenskej republiky (ZVC SR) zastupuje troch výrobcov cementu a slinku, ktorí svojím pôsobením významne prispievajú k špičkovej kvalite slovenských stavebných materiálov využívajúcich cement. Naším poslaním je presadzovať neustále zameranie sa na kvalitu stavebných materiálov založených na využití cementu. Aktívne budujeme povedomie odbornej a širokej verejnosti o prínose ich využitia pre rezidenčnú výstavbu aj cestnú infraštruktúru.

Ako nezávislý podnikateľský zväz zohrávame veľmi dôležitú úlohu ako spoločný tvorca celého odvetvia. Výmena informácií a vzájomné prepojenie je základom pre širokú oblasť činnosti združenia, ktoré má záujem na trvalo udržateľnom rozvoji.

Zameriavame sa na také podnikanie v oblasti výroby stavebných materiálov, ktoré je založené na princípoch trvalej udržateľnosti, ochrany životného prostredia vrátane ochrany klímy, s dôrazom na kvalitné odpadové hospodárstvo a energetický prínos cementárenského priemyslu.

Spolupracujeme so zástupcami štátnej správy a samosprávy, tretieho sektora aj samotnými občanmi pri vytváraní takého regulačného prostredia, ktoré podporí dlhodobé ciele pri rozvoji cementárenstva na Slovensku, udržateľnosti pracovných miest a tým aj ekonomického príspevku nášho podnikania pre miestne komunity.

Naši členovia

Členovia ZVC SR sú významní investori s pozitívnym dopadom na rozvoj miestnych komunít, ekonomiky aj národného hospodárstva. Spája nás zameranie na kvalitu a budovanie dialógu, zodpovedný prístup k životnému prostrediu a spolupráca s okolím, v ktorom pôsobíme.

Zloženie orgánov ZVC SR

S kým spolupracujeme